Altıncı Cadde Elektronik Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik:

Altıncı Cadde Elektronik Ticaret A.Ş. (“Altıncı Cadde”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Altıncı Cadde Elektronik Ticaret A.Ş. Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, Altıncı Cadde tarafından işletilmekte olan http://www.altincicadde.com/  internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Altıncı Cadde ile paylaşılan veya Altıncı Cadde’nin, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Altıncı Cadde Elektronik Ticaret A.Ş. Çerez Politikası bu Politikanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Altıncı Cadde tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veri Sahibi, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgilerini sağlamamış olması halinde Altıncı Cadde’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Altıncı Cadde, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sipariş takip sürecinin yönetimi ile faturalama gibi Altıncı Cadde’nin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Veri Sahibi’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılmasının yanı sıra Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Altıncı Cadde tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Altıncı Cadde tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Altıncı Cadde ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Altıncı Cadde’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Altıncı Cadde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Altıncı Cadde, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Altıncı Cadde, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Politiks ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Altıncı Cadde’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Altıncı Cadde, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  Doğan Holding A.Ş. ve Doğan Online Grup Şirketleri  Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.    

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.    

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.altincicadde.com/ adresinde yer alan Altıncı Cadde Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Altıncı Cadde’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Altıncı Cadde tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

Çerez Politikası:

Altıncı Cadde Elektronik Ticaret Anonim Şirketi (“Altıncı Cadde”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Altıncı Cadde.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (“Uygulama”) (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır), Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, ziyaretçilerin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması ve ziyaretçilere özel öneriler oluşturulması amaçlarıyla çerezler kullanılmaktadır.

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Altıncı Cadde Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçası olup; Altıncı Cadde tarafından, Platform’larda hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceklerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Altıncı Cadde tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgilere Altıncıcadde.com Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

I. Cookie (“Çerez”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

II. Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları temel alınarak kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Altıncı Cadde tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Altıncı Cadde ile iş birliği içerisinde olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Ayrıca Platform’da kullanılan çerezlerin listesine ulaşmak için aşağıda Politika’ya ek olarak paylaşmış olduğumuz listeye göz atmanızı rica ederiz. Hatırlatmak isteriz ki söz konusu listede yer alan çerezler, kullanıcıların Platformu görüntülemek amacıyla kullanıldığı cihazın özelliklerine ya da diğer koşullara bağlı olarak kalıcı ya da geçici olarak değişiklik gösterebilecektir.

III. Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da Çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Altıncı Cadde üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

IV. Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Altıncı Cadde, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bunula birlikte, Platform’un çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır.

Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Platform’un çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


V. Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Altıncı Cadde’ye başvurarak kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Altıncı Cadde tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Altıncı Cadde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

VI. Rıza ve Politika’daki Değişiklikler

Altıncı Cadde, Politika ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Platform’un kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Altıncı Cadde, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Çerez

İsim

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam

[VLCV1OK]

Visilabs isimli 3. parti pazarlama firmasının kullandığı çerez

 

[3 yıl]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.  

Pazar Analizi

 

[UID]

Comscore firmasının kullandığı çerez

 

[2 yıl]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Kampanya/

promosyon

 

[UIDR]

Comscore firmasının kullandığı çerez

 

[2 yıl]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Reklam

[VL_CM_0]

Visilabs isimli 3. parti pazarlama firmasının kullandığı çerez

 

[14 yıl]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Reklam

[__cfduid]

 

Insider isimli 3. parti pazarlama firmasının kullandığı çerez

 

[1 yıl]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Google

analitikleri

 

[_ga]

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

 

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

[2 yıl]

 

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Google analitikleri

[_gid]

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

 

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

[1 gün]

 

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Reklam

[eightdigits_last_operation_time]

8Digits isimli 3. parti pazarlama firmasının kullandığı çerez

 

[Oturum çerezidir]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Reklam

[eightdigits_session]

Segmentify isimli 3. parti pazarlama firmasının kullandığı çerez

 

[Oturum çerezidir]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Reklam

[eightdigits_visitor]

Segmentify isimli 3. parti pazarlama firmasının kullandığı çerez

 

[Oturum çerezidir]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Son zamanlarda izlenen videolar

[]

Son zamanlarda izlenen videoların izlenme tarihleri ve başlıkları, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

 

[Süre]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Son Ziyaret ve Hareket

[total-cart-amount]

Ziyaretçilerin sepetinde bulunan ürün adedini takip eden çerez

 

[1 gün]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Teknik Çerezler

Oturum

[_session_id]

Altıncıcadde ziyaretçi oturumunun kaydedildiği çerez

 

[Oturum çerezidir]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Oturum

[rack.session]

Altıncıcadde ziyaretçi oturumunun kaydedildiği çerez

 

[Oturum çerezidir]

 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

 

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
Size özel kampanyalardan, indirimlerden, yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.